Misc 100

Misc
100
FBI
Author: Kseniya Kravtsova (ksvark)
and Vlad Roskov (vos)

Open source intelligence.
Help the FBI:

https://hy17-fbi.spb.ctf.su/

Flag:


©oded by vos in 2009 and 2012. lol